AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCY REGULAMIN:

 

Regulamin Programu Lojalnościowego Ziko Klub obowiązujący od 25.06.2024

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ZIKO KLUB

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Ofertowym „Ziko Klub” (zwanym dalej Programem) organizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drogeriach pod znakiem Ziko Dermo, a w szczególności zasady przyznawania i unieważniania Kart Uczestnictwa oraz Elektronicznych Kart Uczestnictwa.
 2. Organizatorem Programu jest ZIKO APTEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. gen. Henryka Kamieńskiego 51, kod: 30-644, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: KRS 0000256037.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Formularz – formularz wypełniany i podpisany przez Uczestnika Programu zawierający jego zgodę na przystąpienie do Programu. Formularz jest udostępniany przez pracowników Punktów Sprzedaży, jak również dostępny do pobrania na stronie ziko-klub.pl i rejestrowany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu;
 2. Formularz Elektroniczny – elektroniczny formularz rejestracyjny wypełniany przez Uczestnika Programu za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej ZIKO.PL lub strony internetowej sklepu internetowego Zikodermo.pl, zawierający jego zgodę na przystąpienie do Programu i rejestrowany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu;
 3. Punkty Sprzedaży – punkty sprzedaży detalicznej prowadzone przez ZIKO APTEKA Sp. z o.o. pod znakiem Ziko Dermo lub punkty sprzedaży detalicznej prowadzone przez Partnerów Programu pod znakiem Ziko Dermo lub sklep internetowy prowadzony pod nazwą Zikodermo.pl;
 4. Partnerzy Programu – podmioty wymienione w Załączniku nr 1 – Lista Partnerów Programu.
 5. Baza Danych – oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskany w związku z ich udziałem
  w Programie, w tym w szczególności, przekazanych w Formularzu lub Formularzu Elektronicznym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu i/lub podmiot lub osobę, której Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przetwarzanie odbywa się na podstawie i w zakresie zgód udzielonych przez Uczestnika;
 6. Karta Uczestnictwa – plastikowa karta wydana przez Organizatora posiadająca unikalny numer. Stanowi dowód uczestnictwa w Programie, przy jej pomocy Uczestnik gromadzi Punkty. Numer Karty Uczestnictwa jest numerem identyfikacyjnym Uczestnika;
 7. Elektroniczna Karta Uczestnictwa – wirtualna karta przypisywana do Uczestnika Programu za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej ZIKO.PL lub strony internetowej dostępnej pod adresem ziko-klub.pl poprzez zarejestrowanie i dostęp do indywidualnego Konta Internetowego Uczestnika w celu rejestracji zgromadzonych Punktów i ich wymiany na Nagrody;
 8. Aplikacja Mobilna ZIKO.PL – dedykowana dla urządzeń mobilnych aplikacja ZIKO.PL umożliwiająca po zalogowaniu do Konta Internetowego Uczestnika korzystanie z funkcji samoobsługowych w ramach Programu. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej ZIKO możliwe jest na smartfonach posiadających system operacyjny Android wersja od 5.0, iOS od wersji 9.
 9. Katalog Nagród – zestawienie produktów lub rabatów oferowanych w ramach Programu, jako nagrody, które Uczestnik może otrzymać za zgromadzone Punkty wg zasad określonych w tym Regulaminie. Obowiązujący Katalog Nagród jest dostępny w formie elektronicznej w Aplikacji Mobilnej ZIKO lub na stronie ziko-klub.pl;
 10. Konto Internetowe – część strony ziko-klub.pl lub Aplikacji Mobilnej ZIKO.PL, po zalogowaniu do której Uczestnik może korzystać z funkcji samoobsługowych w ramach Programu lojalnościowego ZIKO Klub;
 11. Konto Punktowe – konto, na którym rejestrowane są Punkty – i które jest przypisane w komputerowym systemie do określonego Uczestnika – posiadacza Karty Uczestnictwa lub Elektronicznej Karty Uczestnictwa. Uczestnik ma możliwość weryfikacji ilości aktualnie zgromadzonych Punktów za pośrednictwem indywidualnego Konta Internetowego Uczestnika dostępnego z poziomu Aplikacji Mobilnej ZIKO.PL lub poprzez zalogowanie się do swojego Konta Internetowego na stronie ziko-klub.pl;
 12. Nagroda – produkt, kupon rabatowy, usługa lub bon lub inna forma świadczenia określona w Katalogu Nagród oferowane Uczestnikowi, wyszczególnione w aktualnym Katalogu Nagród, który może otrzymać za zgromadzone na Karcie Uczestnictwa lub Elektronicznej Karcie Uczestnictwa Punkty;
 13. Punkt – wartość liczbowa przyznawana Uczestnikowi na określonych w niniejszym Regulaminie zasadach za zakupy dokonywane w Punkcie Sprzedaży Ziko Dermo.
 14. Stan Konta – oznacza aktualną liczbę ważnych Punktów naliczonych Uczestnikowi na jego Koncie Punktowym;
 15. Uczestnik Programu – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uczestnicząca w Programie, dokonująca zakupów towarów w Punktach Sprzedaży detalicznej w Ziko Dermo lub w ramach sprzedaży wysyłkowej, która prawidłowo wypełniła Formularz lub Formularz Elektroniczny;
 16. Ustawa – oznacza ustawę o ochronie danych osobowych  z 10 maja 2018 r  (U. 2018 poz. 1000 z póź. zm.).
 17. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Rozdział II
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

§ 3

 1. Program jest systemem sprzedaży premiowej towarów nabywanych w Punktach Sprzedaży detalicznej Organizatora i Partnerów Programu prowadzonych pod znakiem Ziko Dermo lub w sklepie internetowym Zikodermo.pl. Skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i dokonujących zakupów towarów w Punktach Sprzedaży Ziko Dermo.
 2. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno aktywne Konto Punktowe Uczestnika. Wszelkie zawiadomienia Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie (w szczególności dot. zablokowania Karty, Konta Internetowego, reklamacji) mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez Uczestnika.
 3. Procedura rejestracji w Programie odbywa się według następujących zasad:

3a. W przypadku Formularza:

1) Za dokonanie zakupów w Punktach Sprzedaży Ziko Dermo Klient jest uprawniony do przystąpienia do Programu. Klient wypełnia Formularz, na którym własnoręcznie się podpisuje i oddaje pracownikowi Punktu Sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 3b. Formularz jest dostępny w drogeriach Ziko Dermo i na stronie ziko-klub.pl. Złożenie podpisanego Formularza u Organizatora stanowi równocześnie potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego warunków.

2) Przystąpienie do Programu po złożeniu Formularza następuje na podstawie rejestracji Uczestnika przez Organizatora po zweryfikowaniu, czy osoba składająca Formularz spełnia wymogi Regulaminu, a jej Formularz wypełniony jest poprawnie. Uczestnik otrzymuje od Organizatora Kartę Uczestnictwa.

3b. W przypadku Formularza Elektronicznego:

1) Klient:

 1. po zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym Aplikacji Mobilnej ZIKO.PL wybiera opcję Zarejestruj się, a następnie ma możliwość rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Elektronicznego  z podaniem wymaganych do uczestnictwa w Programie danych osobowych, zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, zapoznaniem się z treścią klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO oraz wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz na poszczególne kanały komunikacji. Klient potwierdza wysłanie Formularza Elektronicznego do Organizatora poprzez kliknięcie przycisku Rejestracja lub  poprzez kliknięcie wtyczki „Facebook „f Zarejestruj się”.  Zastosowanie funkcjonalności Facebook „Zarejestruj się” umożliwi Uczestnikowi w przyszłości logowanie się do indywidualnego Konta Internetowego za pośrednictwem danych dostępowych do konta Facebook, lub
 2. po wejściu w zakładkę „Ziko Klub” na stronie sklepu internetowego Zikodermo.pl wypełnia Formularz Elektroniczny z podaniem wymaganych do uczestnictwa w Programie danych osobowych, zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, zapoznaniem się z treścią klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO oraz wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz poszczególne kanały komunikacji. Klient potwierdza wysłanie Formularza Elektronicznego do Organizatora poprzez kliknięcie przycisku Rejestracja.

2) W odpowiedzi Organizator przesyła na zadeklarowany w Formularzu Elektronicznym adres poczty e-mail Klienta link aktywacyjny w celu potwierdzenia woli przystąpienia do Programu. Kliknięcie w link i zalogowanie się do indywidualnego Konta Internetowego Uczestnika oznacza przystąpienie do Programu.

3) Potwierdzeniem przystąpienia do programu jest otrzymanie wiadomości powitalnej przesłanej przez Organizatora na adres poczty e-mail Klienta, która m. in. opisuje zasady logowania się do Konta Internetowego Klienta.

4) Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Programie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od przystąpienia do Programu poprzez przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Organizatora. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Uczestnik musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Uczestnik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.  W przypadku odstąpienia od udziału w programie Karta Uczestnictwa lub Elektroniczna Karta Uczestnictwa tracą ważność z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

5) Organizator zastrzega sobie możliwość czasowego braku dostępu do strony ziko-klub.pl lub Aplikacji Mobilnej ZIKO.PL, w tym Konta Internetowego Uczestnika, w celu przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych. Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez opublikowanie komunikatu na stronie ziko-klub.pl oraz w Aplikacji Mobilnej ZIKO.PL.

6) Organizator zastrzega sobie możliwość czasowego lub stałego wyłączenia niektórych Punktów Sprzedaży lub Partnerów z udziału w niniejszym Programie. Wyłączenie jest skuteczne w stosunku do Uczestników Programu pod warunkiem skutecznego poinformowania ich o tym fakcie w sposób określony w § 18 pkt 2 lit a) Regulaminu.

§ 4

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamówienia składane przez osoby inne niż Uczestnik Programu bez jego zgody.

§ 5

 1. Aktywacja Karty Uczestnictwa następuje przy pierwszym zakupie w Punkcie Sprzedaży Ziko Dermo, uczestniczącym w Programie, przy spełnieniu warunków określonych przez Organizatora. Uaktywnienie Karty Uczestnictwa skutkuje otwarciem Konta Punktowego dla Karty Uczestnictwa, jednakże posiadacz Karty Uczestnictwa nie może dysponować punktami do chwili rejestracji Formularza. Personalizacja konta następuje po około 4 tygodniach od momentu złożenia formularza w Punkcie Sprzedaży.
 2. Aktywacja Elektronicznej Karty Uczestnictwa następuje po założeniu Konta Internetowego przez Uczestnika i zalogowaniu się do niego po raz pierwszy.

 

Rozdział III
DANE OSOBOWE

§ 6

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).
 2. Dane osobowe wprowadzane są do Bazy Danych.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu ofertowego Ziko Klub podanych w formularzu rejestracyjnym jest ZIKO APTEKA Sp. z o.o., ul. gen. Henryka Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków.
 4. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Jacka Skalskiego. Inspektor, zgodnie z RODO, to osoba, która nadzoruje przestrzegania przepisów ochrony danych w Ziko Apteka Sp. z o.o., z którym można się kontaktować pod adresem: iod@ziko.pl. Adres ten dotyczy wyłącznie uwag i zapytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami. Natomiast kontakt w pozostałych sprawach odbywa się bez zmian.
 5. Administrator danych osobowych stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności chroniące przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą, zniszczeniem lub przetwarzaniem z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących o ochronie danych osobowych.
 6. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody w celu udziału w Programie, a także przesłania informacji handlowych na podane przez siebie numery kontaktowe, jeśli wyrazi odrębną zgodę na ten cel.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora.
 8. Uczestnik ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów ochrony danych osobowych.
 9. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie jego zgody lub zawartej umowy, a także do bycia zapomnianym (usunięcia danych).
 10. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą, poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego lub przesłanie Elektronicznego Formularza do Organizatora za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej ZIKO.PL lub strony sklepu internetowego zikodermo.pl.
 11. Uczestnik w celu udziału w Programie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Formularzu rejestracyjnym oraz podpisanie się lub w przypadku Formularza Elektronicznego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz kliknięcia: Rejestracja lub Zarejestruj się.
 12. Dane osobowe Uczestników w związku z udziałem w Programie ofertowym Ziko Klub przetwarzane są w zakresie: imię i nazwisko, płeć, adres, data urodzenia, numer telefonu i/lub adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w Programie.
 13. Adres Uczestnika dla przesyłania korespondencji może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Uczestnik w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z udziału w Programie. Konto Punktowe Uczestnika zostanie zamknięte, a Karta Uczestnictwa lub Elektroniczna Karta Uczestnictwa i Punkty stracą swoją ważność. Uczestnik może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez edycję danych na indywidualnym Koncie Internetowym Uczestnika w zakładce Mój Profil na stronie www.ziko-klub.pl lub Aplikacji Mobilnej ZIKO.PL.
 15. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych lub wygaśnięciu celu przetwarzania w zależności, która z okoliczności wystąpi pierwsza.
 16. Przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych przez Organizatora Programu na temat jego oferty lub Partnerów Programu, a także marketingu produktów i usług Partnerów Programu, odbywa się wyłącznie w zakresie udzielonej przez Uczestnika dobrowolnej zgody.
 17. Cofnięcie przez Uczestnika zgody na komunikację z nim przez Organizatora za pomocą poczty elektronicznej lub SMS, a także na marketing produktów i usług Partnerów Programu, nie powoduje automatycznie utraty statusu Uczestnika Programu.
 18. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innemu podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, zawartej zgodnie z art. 28 RODO. Dane osobowe Uczestników mogą być powierzane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych usługi w zakresie obsługi i rozliczenia programu, utrzymania oraz wysyłki newslettera. Są to podmioty, które świadczą usługi z zachowaniem najwyższych standardów ochrony danych osobowych. Zapewniamy wybór wyłącznie tych podwykonawców, którzy gwarantują należytą staranność przy przetwarzaniu powierzonych danych. W zakresie, w jakim dane Uczestnika przetwarzane są przez Administratora z wykorzystaniem narzędzi Facebook (rejestracja), Facebook staje się ich współadministratorem. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora w postaci dostarczenia narzędzi ułatwiających identyfikację i komunikację z Uczestnikiem.

W Zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Facebook cele oraz prawa i obowiązki osób odwiedzających portal społecznościowy zostały opisane w regulaminie Facebook, dlatego należy zapoznać się z jego treścią.

 1. Uczestnik powinien każdorazowo bez zbędnej zwłoki zawiadamiać Organizatora o zmianie swoich danych osobowych i ponosi wszelkie konsekwencje za brak takiego zawiadomienia. Uczestnik może zgłosić zmiany w Punkcie Sprzedaży, dokonać ich własnoręcznie na stronie internetowej lub w Aplikacji Mobilnej ZIKO.PL

 

Rozdział IV
KARTA UCZESTNICTWA/ELEKTRONICZNA KARTA UCZESTNICTWA

§ 7

 1. Uczestnik po wypełnieniu Formularza otrzymuje do używania bezpłatną Kartę Uczestnictwa od pracownika Punktu Sprzedaży, w którym wypełnił Formularz.
 2. Uczestnikowi po wypełnieniu Formularza Elektronicznego oraz założeniu indywidualnego Konta Internetowego przypisywana jest Elektroniczna Karta Uczestnictwa dostępna poprzez Aplikację Mobilną ZIKO.PL.
 3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje tylko jedna aktywna Karta Uczestnictwa lub Elektroniczna Karta Uczestnictwa uprawniająca do naliczania Punktów i wymiany ich na Nagrody. Kartą może się posługiwać Uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę Uczestnictwa lub Elektroniczną Kartę Uczestnictwa jest Uczestnikiem Programu lub została przez Uczestnika upoważniona do korzystania z Karty Uczestnictwa lub Elektronicznej Karty Uczestnictwa. W przypadku udostępnienia Karty Uczestnictwa lub Elektronicznej Karty Uczestnictwa innej osobie, na Uczestniku ciąży obowiązek poinformowania jej o warunkach Programu i niniejszym Regulaminie.
 4. Karta Uczestnictwa lub Elektroniczna Karta Uczestnictwa nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową. Karta Uczestnictwa lub Elektroniczna Karta Uczestnictwa nie podlega zbyciu ani zamianie.

§ 8

 1. W przypadku utraty (w tym kradzieży) Karty Uczestnictwa, Uczestnik jest obowiązany bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym fakcie pracownika Punktu Sprzedaży, który wydał mu Kartę Uczestnictwa lub Organizatora. W takim przypadku, Organizator po otrzymaniu zawiadomienia, zablokuje Kartę Uczestnictwa, a następnie przygotuje do wydania Uczestnikowi nową Kartę Uczestnictwa wystawioną w miejsce utraconej. Na Koncie Uczestnika pozostanie ilość Punktów, która znajdowała się na nim w momencie skutecznego zablokowania Karty Uczestnictwa, pod warunkiem, że konto było spersonalizowane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne użycie utraconej (w tym skradzionej) Karty Uczestnictwa, w tym za wymianę Punktów na Nagrody.
 2. W przypadku nieautoryzowanego przejęcia Elektronicznej Karty Uczestnictwa przez osobę trzecią, np. w wyniku kradzieży tożsamości, Uczestnik jest obowiązany bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym fakcie pracownika Punktu Sprzedaży lub Organizatora. Organizator po otrzymaniu zawiadomienia, zablokuje dostęp do Elektronicznej Karty Uczestnictwa, a następnie prześle na zadeklarowany przez Uczestnika adres e-mail identyfikator (login) oraz hasło do Konta Internetowego Uczestnika, w którym dostępna będzie Elektroniczna Karta Uczestnictwa. Na Koncie Uczestnika pozostanie ilość Punktów, która znajdowała się na nim w momencie skutecznego zablokowania Elektronicznej Karty Uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne użycie – nieautoryzowany dostęp do Elektronicznej Karty Uczestnictwa, w tym za wymianę Punktów na Nagrody.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty Uczestnictwa lub Elektronicznej Karty Uczestnictwa, lub wywołane wskutek utraty, kradzieży lub działania osób trzecich .

§ 9

Zadeklarowany w Formularzu Elektronicznym adres e-mail Uczestnika lub numer Karty Uczestnictwa oraz hasło uprawniają do zalogowania się na stronie internetowej Programu  ziko-klub.pl lub poprzez Aplikację Mobilną ZIKO.PL do Konta Internetowego Uczestnika. Po zalogowaniu się na stronie internetowej lub w Aplikacji Mobilnej ZIKO.PL Uczestnik ma możliwość sprawdzenia Stanu Konta Punktowego poprzez zakładkę Moja Karta, przeglądania historii swoich transakcji poprzez zakładkę Historia Transakcji, wglądu i poprawiania swoich danych osobowych poprzez zakładkę Mój Profil, odczytania wiadomości e-mail od Organizatora poprzez zakładkę Wiadomości.

 

Rozdział V
PUNKTY

§ 10

 1. Organizator przyznaje Punkty Uczestnikowi za nabycie towarów objętych Programem dokonane przez Uczestnika przy użyciu Karty Uczestnika lub Elektronicznej Karty Uczestnika w punktach sprzedaży Ziko Dermo, w ilości 1 punkt za każde pełne 4 zł wydane przez Uczestnika podczas jednej transakcji z użyciem Karty Uczestnika lub Elektronicznej Karty Uczestnika. W przypadku zakupu towarów w sklepie internetowym zikodermo.pl punkty podlegają wymianie na warunkach określonych w § 12 po upływie 14 dni od dnia odbioru towarów, pod warunkiem niezłożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 2. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Organizator ma wyłączne prawo ustalania, które towary stanowią towary objęte Programem i ustalania liczby Punktów przyznawanych na Konto Punktowe Uczestnika za nabycie towarów objętych Programem.
 4. Punkty będą przyznawane na Konto Punktowe Uczestnika według informacji zawartej w Katalogu Nagród obowiązującym w danym czasie. Informacja o przyznawaniu Punktów dodatkowo dostępna jest w Punktach Sprzedaży Ziko Dermo, na stronie internetowej Programu ziko-klub.pl oraz w Aplikacji Mobilnej ZIKO.PL W momencie pojawienia się nowej edycji Katalogu Nagród poprzedni Katalog Nagród traci ważność.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w zakresie towarów objętych Programem, podając to do wiadomości w sposób określony w ust. 3 powyżej i niniejszym Regulaminie.
 6. Warunkiem przyznania Punktów przy zakupie towaru w Punkcie Sprzedaży jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty Uczestnictwa lub okazanie do zeskanowania Elektronicznej Karty Uczestnictwa dostępnej na urządzeniu mobilnym pracownikowi Punktu Sprzedaży (kasjerowi), zanim Uczestnik nabędzie towar objęty Programem (przed zamknięciem transakcji). Niespełnienie tego wymogu powoduje nienaliczenie Punktów. W okresie od złożenia Formularza do dnia rzeczywistej rejestracji Uczestnika w Programie, Punkty za nabyte towary w tym okresie będą przyznawane, ale nie będzie można nimi dysponować.

§ 11

 1. Jeżeli zostanie potwierdzone, że Punkty nie zostały ważnie wydane lub przyznane, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta Punktowego Uczestnika. Organizator może także wstrzymać wydanie Nagrody, jeżeli istnieje przypuszczenie, że Punkty zostały wydane lub przyznane przez pomyłkę lub bez dokonania nabycia towarów objętych Programem.
 2. Jeśli Uczestnik dokona zwrotu zakupionych towarów objętych Programem i otrzyma zwrot gotówki, naliczone Punkty zostaną odjęte z Konta Punktowego Uczestnika przez Organizatora.
 3. Uczestnik ma prawo do informacji na temat Stanu Konta Punktowego oraz informacji dotyczących Punktów przyznanych lub odjętych z jego Konta Punktowego. Informację taką Uczestnik może uzyskać, o ile to jest możliwe, w Punkcie Sprzedaży, po zalogowaniu na stronie internetowej Programu ziko-klub.pl lub Aplikacji Mobilnej ZIKO.PL.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia naliczonych Punktów w przypadku gdy wymiana Punktów na Nagrody nie nastąpi w okresie 1 (jednego) roku od dnia ich przyznania Uczestnikowi, jak również w przypadku, gdy Karta Uczestnictwa lub Elektroniczna Karta Uczestnictwa nie została w jakikolwiek sposób wykorzystana przez okres 1 (jednego) roku od daty jej ostatniego użycia
 5. W sytuacji, gdy z winy Organizatora nie zostały Uczestnikowi naliczone Punkty, Uczestnik ma prawo żądać ich naliczenia. W takiej sytuacji należy Organizatorowi przedstawić pisemnie zgłoszenie reklamacyjne w Punkcie Sprzedaży lub wysłać do Organizatora listem poleconym i w każdym przypadku dołączyć do niego paragon lub fakturę potwierdzające fakt nabycia towarów objętych Programem, co do których Uczestnik zgłasza reklamację dotyczącą naliczenia Punktów. Każda taka reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.

 

Rozdział VI
NAGRODY

§ 12

 1. Wszystkie Nagrody, zasady wymiany Punktów na Nagrody oraz zasady odbioru Nagród określone są w aktualnym Katalogu Nagród. Uczestnik jest zobowiązany do zastosowania się do zasad i warunków wydawania Nagród.
 2. Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora związane z Nagrodami ograniczają się do zapewnienia możliwości odbioru Nagród na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta Nagród czy inny podmiot świadczący usługi. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Nagród, Organizator ponosi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 3. Organizator zastrzega, że informacje o Nagrodach (np. zdjęcia) prezentowane w Katalogu Nagród wskazują wyłącznie na rodzaj Nagród i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Nagrody otrzymane przez Uczestnika mogą się różnić od tych prezentowanych w Katalogu Nagród.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do uaktualniania, w każdym czasie Katalogu Nagród, w tym usuwania dotychczasowych i wprowadzania nowych Nagród, zmiany rodzajów i wartości punktowych Nagród.
 5. Zgodnie z art. 21. ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Nagrody są wolne od podatku.

 

Rozdział VII
WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY, REKLAMACJE

§ 13

 1. Zamówienie Nagród może zostać złożone jedynie przez zarejestrowanego Uczestnika.
 2. Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, od momentu prawidłowej rejestracji Uczestnika w Programie, o ile zgromadził on wystarczającą ilość Punktów niezbędnych do otrzymania wybranej przez niego Nagrody.
 3. Punkty zgromadzone na Koncie Punktowym Uczestnika mogą być wymienione przez zarejestrowanego Uczestnika wyłącznie na Nagrody przedstawione w aktualnym Katalogu Nagród.
 4. Celem wymiany Punktów na Nagrody, zarejestrowany Uczestnik powinien, w zależności od rodzaju Nagrody, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w aktualnym Katalogu Nagród, złożyć odpowiednie zamówienie na daną Nagrodę bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży bądź, jeżeli przewiduje to Katalog Nagród aktualny na dzień złożenia zamówienia wymiany Punktów na Nagrody, za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego zikodermo.pl. Sposób wymiany Punktów na Nagrody każdorazowo wynika z zapisów aktualnego na dzień złożenia zamówienia wymiany Punktów Katalogu Nagród. Jeśli w terminie 1 miesiąca od daty dokonania przez Uczestnika wymiany Punktów na Nagrodę nie zostanie zgłoszona reklamacja, uznaje się, że wymiana Punktów nastąpiła zgodnie z zamówieniem Uczestnika, a Uczestnik otrzymał Nagrodę.
 5. Z chwilą złożenia zamówienia na Nagrodę liczba Punktów odpowiadająca zamówionej Nagrodzie, wskazana w Katalogu Nagród będzie odjęta ze Stanu Konta Punktowego Uczestnika.
 6. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zamówionej Nagrody nie można zwrócić ani wymienić na inną. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z odbioru Nagrody po jej zamówieniu Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu Punktów odjętych z Konta Punktowego Uczestnika z tytułu zamówienia Nagrody. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

§ 14

 1. Podczas odbioru Nagrody Uczestnik jest zobowiązany sprawdzić, czy Nagroda nie ma widocznych uszkodzeń.
 2. W przypadku stwierdzenia widocznego uszkodzenia Nagrody Uczestnik powinien niezwłocznie (w trakcie odbioru) zgłosić ten fakt pracownikowi Punktu Sprzedaży.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzenia Nagrody zgłoszone po odbiorze Nagrody nie będą uznawane przez Organizatora.
 4. W przypadku dokonania reklamacji uszkodzona lub niezgodna z zamówieniem Nagroda zostanie wymieniona na Nagrodę właściwą, wolną od wad w ciągu 14 dni roboczych od daty oddania Nagrody. Jeżeli Nagroda nie jest już dostępna, Uczestnikowi zostanie zwrócona wartość punktów za daną Nagrodę.

 

Rozdział VIII
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU, WYKLUCZENIE Z PROGRAMU

§ 15

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy (bez podania przyczyn) rejestracji Uczestnika w Programie w następujących przypadkach (o czym nie ma obowiązku informowania Uczestnika):
 2. a) Formularz wypełniony został w sposób wadliwy, jest nieczytelny lub nie zawiera wszystkich danych obligatoryjnych lub/i podpisu;
 3. b) Formularz Elektroniczny został wypełniony, ale nie został skutecznie przesłany drogą elektroniczną do Organizatora.
 4. c) Uczestnik nie spełnia wymogów Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Programu (ze skutkiem natychmiastowym) w następujących przypadkach:
 6. a) Uczestnik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
 7. b) Dane dostarczone przez Uczestnika okazały się nieprawdziwe.

§ 16

Uczestnik w każdej chwili trwania Programu ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja następuje poprzez wysłanie do Organizatora w formie pisemnej lub elektronicznej odstąpienia od Programu Ziko Klub.  Uczestnik może użyć wzoru odstąpienia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Nagrody w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dojścia zawiadomienia o rezygnacji do Organizatora. Po upływie powyższego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, a Organizator nie będzie zobowiązany do wymiany Punktów na Nagrody. Po upływie terminu do wymiany zebranych Punktów wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Punktowym Uczestnika zostaną unieważnione i Konto Punktowe Uczestnika zostanie usunięte.

§ 17

W przypadku wykluczenia Uczestnika z Programu Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszystkich Punktów zgromadzonych na Koncie Punktowym Uczestnika i do usunięcia Konta Uczestnika.

§ 18

 1. Niniejszy Program obowiązuje przez czas nieokreślony, Program rozpoczyna się od ogłoszenia jego rozpoczęcia. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, za uprzednim zawiadomieniem, ze skutkiem następującym po 30 dniach kalendarzowych od ogłoszenia zawieszenia lub zakończenia Programu.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu:
 3. a) Organizator jest zobowiązany do poinformowania Uczestników o zawieszeniu lub zakończeniu Programu w Punktach Sprzedaży lub na stronie internetowej Programu ziko-klub.pl lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej ZIKO.P lub poprzez wiadomość email lub wiadomość sms;
 4. b) Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Nagrody w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przez Organizatora o zawieszeniu lub zakończeniu Programu. Po upływie powyższego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, a Organizator nie będzie zobowiązany do wymiany Punktów na Nagrody.

 

Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

 1. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest uważane za doręczone Uczestnikowi, jeżeli zostanie zamieszczone na indywidualnym Koncie Internetowym Uczestnika na stronie Programu ziko-klub.pl lub w Aplikacji Mobilnej ZIKO.PL, wysłane pocztą na adres Uczestnika znajdujący się w Bazie Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub jako wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika umieszczonego w Bazie Danych. Wszelkie reklamacje co do doręczenia w trybie określonym w niniejszym punkcie będą rozpoznawane indywidualnie na podstawie konkretnego stanu faktycznego.
 2. Zawiadomienia do Organizatora mogą być przesyłane w następujący sposób: pocztą (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem „Program” lub pocztą elektroniczną na adres: infolinia@ziko.pl lub zgłaszane telefonicznie na nr 12 687 57 47.

§ 20

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu z ważnych powodów.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu Programu w Punktach Sprzedaży, na stronie internetowej Programu ziko-klub.pl, w Aplikacji Mobilnej ZIKO oraz za pośrednictwem innych środków wykorzystywanych przez Organizatora.
 3. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni po jego opublikowaniu.

§ 21

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego

§ 22

Niniejszy Regulamin, zmiany do niniejszego Regulaminu, Katalog Nagród, Nagrody, jak również informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu będą dostępne w ogłoszeniach umieszczanych przez Organizatora w Punktach Sprzedaży, na stronie internetowej Programu oraz w Aplikacji Mobilnej ZIKO.

§ 23

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2022  r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu – LISTA PARNTERÓW PROGRAMU:

 

 1. Socrates Time Sp. z o.o. KRS0000642366
 2. Apteka Metro-Farmacom Sp. z o.o. Sp. Komandytowa KRS0000353295
 3. Vincent Sp. z o.o. KRS0000181891
 4. CITO Sp. z o.o. KRS0000555417
 5. Warsaw Enterprise Sp. z o.o. KRS0000547638
 6. Apa Sp. z o.o. KRS0000593418
 7. ZIKO Optyk sp. z o.o. KRS0000722156

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu – WZÓR ODSTĄPIENIA OD PROGRAMU ZIKO KLUB

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD PROGRAMU ZIKO KLUB.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od  programu Ziko Klub)

 

Miejscowość, data…………………………

ZIKO APTEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. gen. Henryka Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Programu lojalnościowego ZIKO KLUB.

Przyjmuję do wiadomości, że

Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o mojej rezygnacji z udziału w Programie Lojalnościowym Ziko-Klub przez Organizatora, wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Punktowym Uczestnika zostaną unieważnione i Konto Punktowe Uczestnika zostanie usunięte.

 

Nr karty uczestnictwa Programu Lojalnościowego Ziko Klub:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

 

Masz problem z cerą i zastanawiasz się jaki kosmetyk będzie dla Ciebie najlepszy?
Nie zwlekaj, nasz Ekspert Ziko Dermo bezpłatnie udzieli Ci odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania i pomoże zadbać o Twoją cerę i włosy.