Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Ofertowym „Ziko Klub” (zwanym dalej Programem) organizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drogeriach pod znakiem Ziko Dermo przez ZIKO APTEKA Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Legnicka 5, kod: 31-216, a w szczególności zasady przyznawania i unieważniania Kart Uczestnictwa.

2. Organizatorem Programu jest ZIKO APTEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Legnicka 5, kod: 31-216, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: KRS 0000256037.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) Formularz – formularz wypełniany i podpisany przez Uczestnika Programu zawierający jego zgodę na przystąpienie do Programu. Formularz jest udostępniany przez pracowników Punktów Sprzedaży, jak również dostępny do pobrania na stronie ziko-klub.pl i rejestrowany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu;

b) Punkty Sprzedaży –punkty sprzedaży detalicznej prowadzone przez ZIKO APTEKA Sp. z o.o. pod znakiem Ziko Dermo;

c) Partnerzy Programu – – przez pojęcie to rozumie się niezależne spółki współpracujące z organizatorem promocji na zasadach franczyzy: Apteka Metro-Farmacom Sp. z o.o. Sp. Komandytowa KRS0000353295, Vincent Sp. z o.o. KRS0000181891, CITO Sp. z o.o. KRS0000555417, Warsaw Enterprise Sp. z o.o. KRS0000547638, Apa Sp. z o.o. KRS0000593418. W przyszłości partnerami programu będą mogli być inni przedsiębiorcy.

d) Baza Danych – oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskany w związku z ich udziałem w Programie, w tym w szczególności, przekazanych w Formularzu, które są przetwarzane przez Organizatora Programu i/lub podmiot lub osobę, której Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przetwarzanie odbywa się na podstawie i w zakresie zgody Uczestnika;

e) Karta Uczestnictwa – plastikowa karta wydana przez Organizatora posiadająca unikalny numer. Stanowi dowód uczestnictwa w Programie, przy jej pomocy Uczestnik gromadzi Punkty. Numer Karty Uczestnictwa jest numerem identyfikacyjnym Uczestnika;

f) Katalog Nagród – zestawienie produktów oferowanych w ramach Programu, jako nagrody, które Uczestnik może otrzymać za zgromadzone Punkty wg zasad określonych w tym Regulaminie. Obowiązujący Katalog Nagród jest dostępny w formie elektronicznej na stronie ziko-klub.pl;

g) Konto Punktowe – konto, na którym rejestrowane są Punkty, i które jest przypisane w komputerowym systemie do określonego Uczestnika – posiadacza Karty Uczestnictwa;

h) Nagroda – produkt oferowany Uczestnikowi, wyszczególniony w Katalogu Nagród, który może otrzymać za zgromadzone na Karcie Uczestnictwa Punkty;

i) Punkt – wartość liczbowa przyznawana Uczestnikowi na określonych w niniejszym Regulaminie zasadach za zakupy dokonywane w Punkcie Sprzedaży;

j) Stan Konta – oznacza aktualną liczbę ważnych Punktów naliczonych Uczestnikowi na jego Koncie Punktowym;

k) Uczestnik Programu – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uczestnicząca w Programie, dokonująca zakupów towarów w Punktach Sprzedaży detalicznej w Ziko Dermo, która prawidłowo wypełniła Formularz;

l) Ustawa – oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.);

m) RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Rozdział II
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

§ 3

1. Program jest systemem sprzedaży premiowej towarów nabywanych w Punktach Sprzedaży detalicznej Organizatora prowadzonych pod znakiem Ziko Dermo. Skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i dokonujących zakupów towarów w Punktach Sprzedaży.

2. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno aktywne Konto Uczestnika. Wszelkie zawiadomienia Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie (w szczególności dot. zablokowania Karty, reklamacji) mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez Uczestnika.

3. Procedura rejestracji w Programie przedstawia się następująco:
Za dokonanie zakupów w Punktach Sprzedaży Klient jest uprawniony do przystąpienia do Programu. Klient wypełnia Formularz, na którym własnoręcznie się podpisuje i oddaje pracownikowi Punktu Sprzedaży. Formularz jest dostępny w drogeriach Ziko Dermo i na stronie ziko-klub.pl

4. Złożenie podpisanego Formularza u Organizatora stanowi równocześnie potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz akceptację jego warunków.

5. Przystąpienie do Programu po złożeniu Formularza następuje na podstawie rejestracji Uczestnika przez Organizatora po zweryfikowaniu, czy osoba składająca Formularz spełnia wymogi Regulaminu, a jej Formularz wypełniony jest poprawnie. Uczestnik otrzymuje od Organizatora Kartę Uczestnictwa.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowego lub stałego wyłączenia niektórych Punktów Sprzedaży z udziału w niniejszym Programie. Wyłączenie jest skuteczne w stosunku do Uczestników Programu pod warunkiem skutecznego poinformowania ich o tym fakcie.

§ 4

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamówienia składane przez osoby inne niż Uczestnik Programu bez jego zgody.

§ 5

Aktywacja karty następuje przy pierwszym zakupie w Punkcie Sprzedaży, uczestniczącym w Programie, przy spełnieniu warunków określonych przez Organizatora. Uaktywnienie Karty Uczestnictwa skutkuje otwarciem Konta Punktowego dla Karty Uczestnictwa, jednakże posiadacz Karty Uczestnictwa nie może dysponować punktami do chwili rejestracji Formularza. Personalizacja konta następuje po około 4 tygodniach od momentu złożenia formularza w Punkcie Sprzedaży.

Rozdział III
DANE OSOBOWE

§ 6

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane osobowe wprowadzane są do Bazy Danych.

3. Administratorem danych osobowych uczestników Programu ofertowego Ziko – Klubu podanych w formularzu rejestracyjnym jest ZIKO APTEKA Sp. z o.o., ul. Legnicka 5, 31 – 216 Kraków.

4. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Sylwię Templin-Świtała. Inspektor, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), to osoba, która nadzoruje przestrzegania przepisów ochrony danych w Ziko Apteka Sp. z o.o., z którym można się kontaktować pod adresem: daneosobowe@ziko.pl. Adres ten dotyczy wyłącznie uwag i zapytań dotyczączych przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami. Natomiast kontakt w pozostałych sprawach odbywa się bez zmian.

5. Administrator danych osobowych stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności chroniące przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą, zniszczeniem lub przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody w celu udziału w Programie, a także przesłania informacji handlowych na podane przez siebie numery kontaktowe, jeśli wyrazi zgodę na ten cel.

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi danych.

8. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, a także do bycia zapomnianym (usunięcia danych).

9. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą, poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego.

10. Uczestnik w celu udziału w Programie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym oraz podpisanie się.

11. Dane osobowe uczestników w związku z udziałem w Programie ofertowym Ziko-Klub przetwarzane są w zakresie: imię i nazwisko, płeć, adres, data urodzenia, numer telefonu i/lub adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w Programie.

12. Adres uczestnika dla przesyłania korespondencji może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Uczestnik w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z udziału w Programie. Konto Uczestnika zostanie zamknięte, a Karta Uczestnictwa i Punkty stracą swoją ważność. Uczestnik może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez edycję danych na indywidualnym koncie klienta na stronie www.ziko-klub.pl.

14. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych.

15. Przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych przez Organizatora programu na temat jego oferty lub Partnerów programu – obecnych, jak i przyszłych, a także marketingu produktów i usług Partnerów programu, odbywa się wyłącznie w zakresie udzielonej przez uczestnika dobrowolnej zgody.

16. Cofnięcie przez Uczestnika zgody na komunikację z nim przez Organizatora za pomocą poczty elektronicznej lub SMS, a także na marketingu produktów i usług Partnerów programu, nie powoduje automatycznie utraty statusu Uczestnika Programu.

17. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innemu podmiotowi na podstawie umowy, zawartej na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 28 RODO. Twoje dane osobowe mogą być powierzane podmiotom świadczącym dla Administratora danych usługi w zakresie obsługi i rozliczenia programu, utrzymania i wysyłki newslettera. Są to podmioty, które świadczą usługi z zachowaniem najwyższych standardów ochrony Twoich danych. Zapewniamy wybór wyłącznie tych podwykonawców, którzy gwarantują należytą staranność przy przetwarzaniu powierzonych danych.

18. Uczestnik powinien bez zbędnej zwłoki zawiadamiać Organizatora każdorazowo o zmianie swoich danych osobowych i ponosi wszelkie konsekwencje za brak takiego zawiadomienia. Uczestnik może zgłosić zmiany w Punkcie Sprzedaży lub dokonać ich własnoręcznie na stronie internetowej.

19. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.

Rozdział IV
KARTA UCZESTNICTWA

§ 7

1. Uczestnik po wypełnieniu Formularza otrzymuje do używania bezpłatną Kartę Uczestnictwa od pracownika Punktu Sprzedaży, w którym wypełnił Formularz.

2. Każdemu Uczestnikowi przysługuje tylko jedna aktywna Karta Uczestnictwa uprawniająca do naliczania Punktów i wymiany ich na Nagrody. Kartą może się posługiwać Uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę Uczestnictwa jest Uczestnikiem Programu lub została przez Uczestnika upoważniona do korzystania z Karty Uczestnictwa. W przypadku udostępnienia Karty Uczestnictwa innej osobie, na Uczestniku ciąży obowiązek poinformowania jej o warunkach Programu i niniejszym Regulaminie.

3. Karta Uczestnictwa nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową. Karta Uczestnictwa nie podlega zbyciu, ani zamianie.

§ 8

1. W przypadku utraty (w tym kradzieży) Karty Uczestnictwa, Uczestnik jest obowiązany bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym fakcie pracownika Punktu Sprzedaży, który wydał mu Kartę Uczestnictwa lub Organizatora. W takim przypadku, Organizator po otrzymaniu zawiadomienia, zablokuje Kartę Uczestnictwa, a następnie przygotuje do wydania Uczestnikowi nową Kartę Uczestnictwa wystawioną w miejsce utraconej. Na Koncie Uczestnika pozostanie ilość Punktów, która znajdowała się na nim w momencie skutecznego zablokowania Karty Uczestnictwa, pod warunkiem, że konto było spersonalizowane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne użycie utraconej (w tym skradzionej) Karty Uczestnictwa, w tym za wymianę Punktów na Nagrody.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty Uczestnictwa.

§ 9

Numer Karty Uczestnictwa oraz hasło uprawniają do zalogowania się na stronie internetowej Programu  ziko-klub.pl do Konta Uczestnika. Po zalogowaniu się na stronie internetowej Uczestnik ma możliwość sprawdzenia Stanu Konta, przeglądania historii swoich transakcji, wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

Rozdział V
PUNKTY

§ 10

1. Organizator przyznaje Punkty Uczestnikowi za nabycie towarów objętych Programem dokonane przez Uczestnika przy użyciu Karty Uczestnika, w ilości 1 punkt za każde pełne 4 zł wydane przez Uczestnika podczas jednej transakcji z użyciem Karty Uczestnika.

2. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

3. Organizator ma wyłączne prawo ustalania, które towary stanowią towary objęte Programem i ustalania liczby Punktów przyznawanych na Konto Uczestnika za nabycie towarów objętych Programem.

4. Punkty będą przyznawane na Konto Uczestnika według informacji zawartej w Katalogu Nagród obowiązującym w danym czasie. Informacja o przyznawaniu Punktów dodatkowo dostępna jest w Punktach Sprzedaży Ziko Dermo oraz na stronie internetowej Programu ziko-klub.pl. W momencie pojawienia się nowej edycji Katalogu Nagród poprzedni Katalog Nagród traci ważność.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w zakresie towarów objętych Programem, podając to do wiadomości w sposób określony w ust. 3 powyżej i niniejszym Regulaminie.

6. Warunkiem przyznania Punktów przy zakupie towaru w Punkcie Sprzedaży jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty Uczestnictwa pracownikowi Punktu Sprzedaży (kasjerowi), zanim Uczestnik nabędzie towar objęty Programem (przed zamknięciem transakcji). Niespełnienie tego wymogu powoduje nienaliczenie Punktów. W okresie od złożenia Formularza do dnia rzeczywistej rejestracji Uczestnika w Programie, Punkty za nabyte towary w tym okresie będą przyznawane, ale nie będzie można nimi dysponować.

§ 11

1. Jeżeli zostanie potwierdzone, że Punkty nie zostały ważnie wydane lub przyznane, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta Uczestnika. Organizator może także wstrzymać wydanie Nagrody, jeżeli istnieje przypuszczenie, że Punkty zostały wydane lub przyznane przez pomyłkę lub bez dokonania nabycia towarów objętych Programem.

2. Jeśli uczestnik dokona zwrotu zakupionych towarów objętych Programem i otrzyma zwrot gotówki, naliczone Punkty zostaną odjęte z Konta Uczestnika przez Organizatora.

3. Uczestnik ma prawo do informacji na temat Stanu Konta oraz informacji dotyczących Punktów przyznanych lub odjętych z jego Konta. Informację taką Uczestnik może uzyskać, o ile to jest możliwe, w Punkcie Sprzedaży lub po zalogowaniu na stronie internetowej Programu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia naliczonych Punktów w przypadku, gdy wymiana Punktów na Nagrody nie nastąpi w okresie 2 (dwóch) lat od dnia ich przyznania Uczestnikowi, jak również w przypadku, gdy Karta Uczestnictwa nie została w jakikolwiek sposób wykorzystana przez okres 2 (dwóch) lat od daty jej ostatniego użycia.

5. W sytuacji, gdy z winy Organizatora nie zostały Uczestnikowi naliczone Punkty, Uczestnik ma prawo żądać ich naliczenia. W takiej sytuacji należy Organizatorowi przedstawić pisemnie zgłoszenie reklamacyjne w Punkcie Sprzedaży lub wysłać do Organizatora listem poleconym i w każdym przypadku dołączyć do niego paragon lub fakturę potwierdzające fakt nabycia towarów objętych Programem, co do których Uczestnik zgłasza reklamację dotyczącą naliczenia Punktów. Każda taka reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.

Rozdział VI
NAGRODY

§ 12

1. Wszystkie Nagrody, zasady wymiany Punktów na Nagrody oraz zasady odbioru Nagród określone są w aktualnym Katalogu Nagród. Uczestnik jest zobowiązany do zastosowania się do zasad i warunków wydawania Nagród.

2. Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora związane z Nagrodami ograniczają się do zapewnienia możliwości odbioru Nagród na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta Nagród czy inny podmiot świadczący usługi. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Nagród, Organizator ponosi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

3. Organizator zastrzega, że informacje o Nagrodach (np. zdjęcia) prezentowane w Katalogu Nagród wskazują wyłącznie na rodzaj Nagród i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Nagrody otrzymane przez Uczestnika mogą się różnić od tych prezentowanych w Katalogu Nagród.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do uaktualniania, w każdym czasie, Katalogu Nagród, w tym usuwania dotychczasowych i wprowadzania nowych Nagród, zmiany rodzajów i wartości punktowych Nagród.

5. Zgodnie z art. 21. ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Nagrody są wolne od podatku.

Rozdział VII
WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY, REKLAMACJE

§ 13

1. Zamówienie Nagród może zostać złożone jedynie przez zarejestrowanego Uczestnika.

2. Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, od momentu prawidłowej rejestracji Uczestnika w Programie, o ile zgromadził on wystarczającą ilość Punktów niezbędnych do otrzymania wybranej przez niego Nagrody.

3. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymienione przez zarejestrowanego Uczestnika wyłącznie na Nagrody przedstawione w aktualnym Katalogu Nagród.

4. Celem wymiany Punktów na Nagrody, zarejestrowany Uczestnik powinien, w zależności od rodzaju Nagrody, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w aktualnym Katalogu Nagród, złożyć odpowiednie zamówienie na daną Nagrodę bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży. Jeśli w terminie 1 miesiąca od daty dokonania przez Uczestnika wymiany Punktów na Nagrodę nie zostanie zgłoszona reklamacja, uznaje się, że wymiana Punktów nastąpiła zgodnie z zamówieniem Uczestnika, a Uczestnik otrzymał Nagrodę.

5. Z chwilą złożenia zamówienia na Nagrodę liczba Punktów odpowiadająca zamówionej Nagrodzie, wskazana w Katalogu Nagród będzie odjęta ze Stanu Konta Uczestnika.

6. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zamówionej Nagrody nie można zwrócić ani wymienić na inną. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z odbioru Nagrody po jej zamówieniu Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu Punktów odjętych z Konta Uczestnika z tytułu zamówienia Nagrody. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

§ 14

1. Podczas odbioru Nagrody Uczestnik jest zobowiązany sprawdzić, czy Nagroda nie ma widocznych uszkodzeń.

2. W przypadku stwierdzenia widocznego uszkodzenia Nagrody Uczestnik powinien niezwłocznie (w trakcie odbioru) zgłosić ten fakt pracownikowi Punktu Sprzedaży.

3. Reklamacje dotyczące uszkodzenia Nagrody zgłoszone po odbiorze Nagrody nie będą uznawane przez Organizatora.

4. W przypadku dokonania reklamacji uszkodzona lub niezgodna z zamówieniem Nagroda zostanie wymieniona na Nagrodę właściwą, wolną od wad w ciągu 14 dni roboczych od daty oddania Nagrody. Jeżeli Nagroda nie jest już dostępna, Uczestnikowi zostanie zwrócona wartość punktów za daną Nagrodę.

Rozdział VIII
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU, WYKLUCZENIE Z PROGRAMU

§ 15

1. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy (bez podania przyczyn) rejestracji Uczestnika w Programie w następujących przypadkach (o czym nie ma obowiązku informowania Uczestnika):

1.1. Formularz wypełniony został w sposób wadliwy, jest nieczytelny lub nie zawiera wszystkich danych obligatoryjnych lub/i podpisu;

1.2. Uczestnik nie spełnia wymogów Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Programu (ze skutkiem natychmiastowym) w następujących przypadkach:

2.1. Uczestnik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;

2.2. Dane dostarczone przez Uczestnika okazały się nieprawdziwe.

§ 16

Uczestnik w każdej chwili trwania Programu ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia w tym zakresie przez Organizatora, wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną unieważnione i Konto Uczestnika zostanie usunięte.

§ 17

W przypadku wykluczenia Uczestnika z Programu Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszystkich Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika i do usunięcia Konta Uczestnika.

§ 18

1. Niniejszy Program obowiązuje przez czas nieokreślony, Program rozpoczyna się od ogłoszenia jego rozpoczęcia. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, za uprzednim zawiadomieniem, ze skutkiem następującym po 30 dniach kalendarzowych od ogłoszenia zawieszenia lub zakończenia Programu.

2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu:

2.1. Organizator jest zobowiązany do poinformowania Uczestników o zawieszeniu lub zakończeniu Programu w Punktach Sprzedaży oraz na stronie internetowej Programu;

2.2. Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Nagrody w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przez Organizatora o zawieszeniu lub zakończeniu Programu. Po upływie powyższego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, a Organizator nie będzie zobowiązany do wymiany Punktów na Nagrody.

Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest uważane za doręczone Uczestnikowi, jeżeli zostanie zamieszczone na indywidualnym koncie uczestnika na stronie Programu, wysłane pocztą na adres Uczestnika znajdujący się w Bazie Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub jako wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika umieszczone w Bazie Danych. Wszelkie reklamacje co do doręczenia w trybie określonym w niniejszym punkcie będą rozpoznawane indywidualnie na podstawie konkretnego stanu faktycznego.

2. Zawiadomienia do Organizatora mogą być przesyłane w następujący sposób: pocztą (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem „Program” lub pocztą elektroniczną na adres: infolinia@ziko.pl lub zgłaszane telefonicznie na nr 12 687 57 47.

§ 20

1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość.

2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu Programu w Punktach Sprzedaży i stronie internetowej Programu oraz za pośrednictwem innych środków wykorzystywanych przez Organizatora.

3. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał niezwłocznie po jego opublikowaniu.

§ 21

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego

§ 22

Niniejszy Regulamin, zmiany do niniejszego Regulaminu, Katalog Nagród, Nagrody, jak również informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu będą dostępne w ogłoszeniach umieszczanych przez Organizatora w Punktach Sprzedaży oraz na stronie internetowej Programu.

§ 23

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2018 r.

Zapytaj Eksperta Ziko Dermo

Chcesz uzyskać poradę zdrowotną? Masz problem z cerą i zastanawiasz się jaki kosmetyk będzie dla Ciebie najlepszy? Nie zwlekaj, nasz Ekspert Ziko Dermo bezpłatnie udzieli Ci odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.


Zapytaj Eksperta Ziko Dermo        

ZIKO Blog